هرگز از مرگ نهراسیده‌ ام

اگرچه دستانش از ابتذال شکننده ‌تر بود.

هراسِ من ــ باری ــ همه از مردن در سرزمینی‌ ست

که مزدِ گورکن

از بهای آزادیِ آدمی

افزون باشد.

جُستن

یافتن

و آنگاه به اختیار برگزیدن

و از خویشتنِ خویش

بارویی پی‌افکندن

ــ اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش ‌تر باشد

حاشا، حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم.

برچسب ها: ,