فال تاروت سه کارتی

در فال تاروت سه کارتی ، کارت اول فال تاروت ، نشان دهنده زمان گذشته ی نیت شماست.کارت دوم فال تاروت سه کارتی ، زمان حال نیت شما را نشان می دهد و در نهایت آخرین کارت از فال تاروت سه کارتی ، مربوط به زمان آینده ی نیت شما می باشد.