فال تاروت نه کارتی

فال تاروت 9 کارتی ، تمام اتفاق های مرتبط با نیت شما را از گذشته های دور ( کارت تاروت یک ) تا زمان آینده ی دور ( کارت تاروت نه ) بیان خواهد کرد.سه کارت اول فال تاروت شما ، مربوط به زمان گذشته است و سه کارت بعدی آن ، زمان حال نیت شما را بیان می کند و در نهایت سه کارت آخر ، آینده ی نیت شما را نمایان خواهد نمود.لازم به توضیح است که کارت شماره پنج زمان حال و فعلی که در آن قرار دارید را بیان می کند و کارت تاروت آخری یعنی کارت شماره نه ، نتیجه و پاسخ فال تاروت شما است.برای گرفتن فال تاروت خود ابتدا نیت کرده و 9 کارت انتخاب نمایید ، سپس کمی صبر کنید تا سیستم نتیجه ی فال تاروت شما را برایتان آشکار سازد. انشاالله که هر چه خیر است همان شود.