فال عطسه

فال عطسه

فال عطسه و برخی اعتقادات نسبت به آن: عطسه کردن در آستانه ورود به منزل، نامبارک است. عطسه کردن هنگام شروع یک کسب و کار جدید فرخنده و مبارک است. عطسه کردن هنگام ارائه سند، مدرک و مقاله فرخنده و مبارک است. عطسه کردن هنگام پوشیدن کفش نامبارک است. عطسه کردن هنگام آماده شدن برای […]

مشاهده