مطالب مربوط به : شعر عاشقانه کوتاه مولانا

مولانا

از آتش عشق در جهان گرمی ها وز شیر جافش در وفا نرمی ها زانماه که خورشید از او شرمنده ست بی شرم بود مرد چه بی شرمی ها

مشاهده

مولانا

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی شاگرد که بودی که چنین استادی خوبی و کرم را چو نکو بنیادی ای دنیا را ز تو هزار آزادی

مشاهده

مولانا

یا مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا

مشاهده

مولانا

گر بیدل و بی دستم وز عشق تو پابستم بس بند که بشکستم، آهسته که سرمستم در مجلس حیرانی، جانی است مرا جانی زان شد که تو می دانی، آهسته که سرمستم

مشاهده

مولانا

ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما پا وامکش از کار ما بستان گرو دستان ما

مشاهده