با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.

نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج

موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده

میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید