در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

سمبل پایداری و مقاومت – اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید – تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

 نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش

بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید