بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.