با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید