چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید