بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید