بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید