رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.