بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.

ه سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

 نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید