به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن

عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش

حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید