نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج

شكوه و جلال – تجمل – چیزی كه موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید