به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.