موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.