دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن

کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج

فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

سمبل پایداری و مقاومت – اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید – تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید