در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر

سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید