با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها

دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید