شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار

موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

پیدایش راه حل – ازدواج

عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش

سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید