ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

ه سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.