روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید