شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید

فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید