رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده

دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

 نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید