چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

شكوه و جلال – تجمل – چیزی كه موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور

خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار

مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید