رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

شكوه و جلال – تجمل – چیزی كه موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور

 نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

پیدایش راه حل – ازدواج

ه سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.