به نظر میرسد شخصی صبور و بردبار باشید به دیگران وعده های زیادی میدهید مراقب باشید كه به آنها عمل كنید اگر وكیل یا قاضی هستید با مردم به عدالت رفتار كنید و حق مظلوم را از ظالم بگیرید كاری را كه مقصود دارید انجام دهید در ان موفق خواهید شد یك شخص بدخواه پی اغفال شماست مراقب او باشید ، ممكن است مدتی به خاطر انجام كاری مجبور باشید مخفی شوید یا در تنهایی زندگی كنید . ممكن است شخص صاحب نامی از شما حرف شنوی پیدا كند او را به عدالت با مردم دعوت كنید خواهد پذیرفت . چیزی را كه منتظرش هستید اتفاق می افتد