حضرت ايوب (ع)

اي دارنده ي فال بدان چيزي از دست تو رفته است و به علت فقدان آن غم ميخوري اما عاقبت كار را نميداني ، اگر صبر كني ب ههر اميدي كه داري خواهي رسيد پس در خلوت با خدا باسش كه عاقبت به خير خواهي بود . در اين چند روزه آينده به سعادت خواهي رسيد اگر قصد سفر داري بكن كه نيكست . روزهاي شنبه و پنج شنبه براي تو خوبست تا به مقصود برسي . اگر نيت عقد قرار دادي داري دست نگهدار كه بد است و خودت را به زحمت نيانداز كه ستاره اي نحس در طالع تو ميبينم .صبر كن و صدقه بده تا آنچه از خدا طلب ميكني بدست آوري . از طرف شخصي كار شما رونق ميگيرد و از او بزرگي و راحتي خواهي يافت و امور به مراد دل تو شود. به چيزي كه در انتظار آن هستي خواهي رسيد انشا الله