حضرت ادريس (ع)

اي صاحب فال بر تو بشارت كه به زودي به مقصود خود خواهي رسيد . و آنچه را كه در طلبش هستي به دست خواهي آوردو اگر نزد كسي براي درخواستي ميروي و او سخن درشتي بر زبان جاري ميكند ،صلاح است كه از رفتن پشيمان گردي چجون او به تو آسيب مي رساندگروهي به تو حسد ميورزند و در خيال نابودي تو ميباشند اما از دست انها كاري بر نمي آيد مترس . سفري در پيش است كه در آن سفر آسودگي يلبي اين چند روزه طالع تو نحسي دارد كه از تو بگذرد و بعد در نظر خلايق شيرين شوي تند خو هستي و زود خشمگين شده و از كوره در ميروي . يك زن كه تو.را بسيار دوست دارد و براي تو روز و شب دعا ميكند حرفش را گوش كن . اين هفته با هيچ كس گفتگو نكن كه ستاره ات نحس است و پس از آن به تو.روي مي آورديكي در حق تو بدي ميكند اما كاري نميتواند بكند . اگر حاجتي داري بر آورده خواهد شد و اگر غائبي داري خواهد آمد