حضرت یعقوب (ع)

“ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فاميلي بر حذر باش كه احتمال دارد عضوي از بدن تو نقصان پذيرد كه به كرم و لطف پروردگار بزودي بهبود ميابد .
اگر گم كرده يا مسافري داري و از آن خبر نداري ،خبر خوشي به تو ميرسد و تورا از نگراني ها نجات خواهد داد،پس شكر خداي را بجاي آر و از انفاق به مستحق دريغ نكن تا پيوسته سالم و سلامت باشي، انشاء الله…”